Hoitola Lilium logoteksti

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Hoitola Liliumin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 19.02.2024.

 1. Rekisterinpitäjä
  Hoitola Lilium, Kauppiaskatu 1b5, 20100, Turku
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Anni Helstelä
  045-278 9442
  anni@hoitolalilium.fi
 3. Rekisterin nimi
  Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisterit
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakasrekisterin tietoja käytetään varausten vahvistamiseen ja todentamiseen sekä markkinointiin, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen vastaanottaa markkinointimateriaaleja.
  Markkinointirekisterissä säilytettään sähköpostiosoitteita, jotka ovat antaneet suostumuksen markkinointiin. Markkinointirekisterissä ei säilytetä mitään muita tunnistetietoja.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakasrekisteri
  Asiakkaan tunnistavat tiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  Asiakkaan osto- ja varaushistoria Hoitola Liliumissa

Markkinointirekisteri
Sähköpostiosoite

Lisäksi verkkosivuston käyttäjien IP-osoitteet tallennetaan vierailijamäärien tilastoimista ja tietoturvaa varten. Tietojen säilytyksessä huomioidaan 25.5.2018 voimaan tulleet EU:n tietosuoja-asetukset ja niiden asettamat aikarajat.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tiedot kerätään ajanvarauksen yhteydessä ja mahdollinen suostumus markkinointiin pyydetään uusilta asiakkailta ensimmäisen ajanvarauksen yhteydessä. Asiakas pystyy hallitsemaan markkinointilupia ajanvarausjärjestelmään itse luotavan (vapaaehtoisen)käyttäjätilin kautta.
  Erillisen Markkinointirekisterin tietoja voidaan kerätä www-lomakkeiden, somen ja muiden kampanjoiden avulla, joissa asiakas luovuttaa tietoja ja antaa suostumuksensa markkinointiin.
  Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  Tietoja voidaan luovuttaa tai säilyttää kolmannen osapuolen palveluissa hoitolapalvelujen toteuttamiseksi.
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, tietoja voi pyytää kerran vuodessa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.