Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Hoitola Liliumin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 5.5.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Hoitola Lilium, Kauppiaskatu 1b5, 20100, Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anni Helstelä
045-278 9442
anni@hoitolalilium.fi

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisterit

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja käytetään varausten vahvistamiseen ja todentamiseen sekä markkinointiin, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen vastaanottaa markkinointimateriaaleja.
Markkinointirekisterissä säilytettään sähköpostiosoitteita, jotka ovat antaneet suostumuksen markkinointiin. Markkinointirekisterissä ei säilytetä mitään muita tunnistetietoja.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri
Asiakkaan tunnistavat tiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Asiakkaan osto- ja varaushistoria Hoitola Liliumissa

Markkinointirekisteri
Sähköpostiosoite

Lisäksi verkkosivuston käyttäjien IP-osoitteet tallennetaan vierailijamäärien tilastoimista ja tietoturvaa varten. Tietojen säilytyksessä huomioidaan 25.5.2018 voimaan tulleet EU:n tietosuoja-asetukset ja niiden asettamat aikarajat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään ajanvarauksen yhteydessä ja mahdollinen suostumus markkinointiin pyydetään uusilta asiakkailta ensimmäisen ajanvarauksen yhteydessä. Asiakas pystyy hallitsemaan markkinointilupia ajanvarausjärjestelmään itse luotavan (vapaaehtoisen)käyttäjätilin kautta.
Erillisen Markkinointirekisterin tietoja voidaan kerätä www-lomakkeiden, somen ja muiden kampanjoiden avulla, joissa asiakas luovuttaa tietoja ja antaa suostumuksensa markkinointiin.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa tai säilyttää kolmannen osapuolen palveluissa hoitolapalvelujen toteuttamiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, tietoja voi pyytää kerran vuodessa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.